Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ.

Công văn số 14188/CT-TTHT về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bù trừ công nợ của Cục thuế tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bù trừ công nợ troncông văn số 14188/CT-TTHT ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 1518/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thu nhập chịu thuế TNCN đối với tiền nghỉ khách sạn do dịch Covid-19

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền nghỉ khách sạn do dịch Covid-19 troncông văn số 1518/CT-TTHT ngày 12 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 52139/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà trả hộ cho người lao động nước ngoài

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà trả hộ cho người lao động nước ngoài troncông văn số 51239/CT-TTHT ngày 12 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Công văn số 13845/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thủ tục đăng ký kho chứa hàng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến thủ tục đăng ký kho chưa hàng troncông văn số 13845/CT-TTHT ngày 15 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 1433/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến thuế TNCN troncông văn số 1433/CT-TTHT ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Những điểm mới nổi bật của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14: Hiệu lực từ ngày 1/7/2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến những điểm nội bật của Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Công văn số 45073/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội về giao dịch liên kết

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến giao dịch liên kết troncông văn số 45073/CT-TTHT ngày 02 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Công văn số 44393/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng troncông văn số 44393/CT-TTHT ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Bản tin thuế Tháng 5 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 5 năm 2020.