Công văn số 89925/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế Nhà thầu

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách về thuế nhà thầu ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 88990/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 88090/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về trả cổ tức bằng chuyển quyền sở hữu

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách về trả cổ tức bằng chuyển quyền sở hữu ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 23126/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế GTGT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Bản tin thuế Tháng 9 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 9 năm 2020.

Công văn số 22404/Ct-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 3042 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chuyển đổi vốn vay thành vốn góp và chi phí lãi vay

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về việc chuyển đổi vốn vay thành vốn góp và chi phí lãi vay ngày 22 tháng 09 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 21589/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chính sách thuế ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 81086/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với chi nhánh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế GTGT đối với chi nhánh khác tỉnh ngày 11 tháng 09 năm 2020 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn 2718/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về kê khai bổ sung điều chỉnh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế đối với kê khai bổ sung điều chỉnh ngày 11 tháng 09 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.