Công văn số 1181/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về khấu trừ thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về khấu trừ thuế TNCN chi cổ tức bằng cổ phiếu ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

 

Công văn số 303/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về bán hàng thu ngoại tệ

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về bán hàng thu ngoại tệ ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Bản tin thuế Tháng 12 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 12 năm 2020.

Công văn số 29566/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chi phí bồi thường

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí bồi thường ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục thuế.

Công văn số 3770/CTBNI-TTHT của cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn đối với khoản chi là hàng mẫu, không thu tiền

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hướng dẫn đối với khoản chi là hàng mẫu, không thu tiền ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 5032/TCT-CS của Tổng cục thuế về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục thuế.

Công văn số 29382/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế TNCN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 3708/CT-TTHTBNI của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn nội dung trên hóa đơn chi hộ tiền điện, tiền nước

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hướng dẫn nội dung trên hóa đơn chi hộ tiền điện, tiền nước ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Công văn số 8537/CTHDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Hải Dương về thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thuế TNCN ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Công văn số 28310/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chi phí trước khi thành lập

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí trước khi thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.