Công văn số 44393/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng troncông văn số 44393/CT-TTHT ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Bản tin thuế Tháng 5 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 5 năm 2020.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân của UB thường vụ Quốc hội

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân trong Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 của UB thường vụ Quốc hội

Công văn số 40838/CT-TTHT về Lập hồ sơ giao dịch liên kết

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến Lập hồ sơ giao dịch liên kết troncông văn số 40838/CT-TTHT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Công văn số 37026/CT-TTHT về Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam troncông văn số 37026/CT-TTHT ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Công văn số 26515/CT-TTHT về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quan trị tòa nhà troncông văn số 26515/CT-TTHT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Bản tin thuế Tháng 4 năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế  trong Bản tin thuế Tháng 4 năm 2020.

Công văn số 10429/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quản trị tòa nhà

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quan trị tòa nhà trong công văn số 9417/CT-TTHT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Công văn số 9417/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội về kê khai thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến kê khai thuế TNCN trong công văn số 9417/CT-TTHT ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Công văn số 23242/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội về thuế nhà thầu

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến Thuế Nhà thầu nước ngoài công văn số 23242/CT-TTHT ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục Thuế Tp Hà Nội.

Đăng ngày: 20/04/2020