Tin chuyên ngành

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Một số nội dung cơ bản liên quan đến doanh nghiệp và người lao động liên quan đến quỹ phòng chống thiên tai

1. Mức đóng góp quỹ phòng chống thiên tai:

- Đối với doanh nghiệp : 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm (Tối thiểu 500.000 VND và tối đa 100.000.000 VND).

- Đối với người lao động: Nửa ngày làm việc theo mức lương tối thiểu vùng.

2. Đối tượng bắt buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai:

- Tổ chức kinh tế.

- Người lao động trong độ tuổi lao động đang làm việc dài hạn tại doanh nghiệp.

3. Các trường hợp được miễn đóng quỹ phòng chống thiên tai:

- Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

- Hợp tác xã không có nguồn thu;

- Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Các trường hợp được giảm quỹ phòng chống thiên tai:

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm.

5. Hiệu lực áp dụng : Từ ngày 15/09/2021

Chi tiết vui lòng tải tại đây.