Tin chuyên ngành

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
Đăng ngày: 03/07/2018
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như sau:
 1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động,
Điều 103. Tiền thưởng
- Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 1. Tiền thưởng sáng kiến;
 2. Tiền ăn giữa ca;
 3. Các khoản hỗ trợ xăng xe,
 4. Tiền hỗ trợ điện thoại,
 5. Tiền hỗ trợ đi lại,
 6. Tiền hỗ trợ nhà ở,
 7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ,
 8. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ;
 9. Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,
 10. Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn,
 11. Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động,
 12. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và
 13. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
Trích...
Điều 4. Nội dung hợp đồng lao động
Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
...
11. Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận.
Đăng tin: Admin