Kiểm toán viên

Danh sách Kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán
Đăng ngày: 10/09/2017
  • Từ ngày 01/7/2013, chỉ những kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề.
  • Danh sách này có thể thay đổi (do cấp mới hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 202/2012/TT-BTC), được cập nhật thường xuyên và công khai định kỳ. Quý khách vui lòng tra cứu, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
1. Trần Ngọc Dũng
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số: 2983-2016-248-1
Mobile: (+84) 91 965 6669
Email  : dungtn@aag.vn
 
2. Mr. Trần Thanh Xuân
Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số: 2544-2016-248-1
Mobile: (+84) 93 600 8556
Email  : xuantt@aag.vn

 
3. Mr. Nguyễn Ngọc Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số: 2483-2016-248-1

Mobile: (+84) 94 53 53 253
Email  : dungnn@aag.vn

 
4. Mr. Phan Đắc Hoan
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số: 1598-2016-248-1

Mobile: (+84) 98 742 8050
Email  : hoanph@aag.vn


 
5. Mr. Trần Đức Hùng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số: 2938-2016-248-1

Mobile: (+84) 124 717 5555
Email  : hungtd@aag.vn


 
6. Mr Ngô Văn Định
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán số 3284-2020-248-1
Đăng tin: Admin