Ebook chuyên ngành

Tải excel sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Bạn đang cần tìm một sổ tay đơn giản mà tóm tắt được tất cả nghiệp vụ của thông tư 200/2014/TT-BTC? Trong bài viết này, Công ty Kiểm toán Tư vấn AAGROUP xin chia sẻ Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC siêu đơn giản, hỗ trợ các bạn kế toán hiểu rõ hơn về thông tư 200, lập báo cáo tài chính theo thông tư 200
Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ Thông tư 200/2014/TT-BTC gồm 2 phần:
1. Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phần hành: Kế toán tiền mặt, tiền gửi, khoản phải thu phải trả, tài sản cố định…

2. Các tài khoản áp dụng bao gồm: Nguyên tắc hạch toán từng tài khoản và chi tiết các nghiệp vụ kế toán theo tài khoản
Đăng tin: Admin