Ebook chuyên ngành

Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.10: Kế toán - Kiểm toán - Thuế
Đăng ngày: 02/01/2019
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.10) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.9 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.9 được ban hành ngày 15/12/2017 lên phiên bản Ebook 1.10 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2018. Trên cơ sở Ebook 1.9 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, Ebook 1.10 tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế.
Các văn bản mới trên Ebook 1.10 được in đậm và đánh dấu nền màu vàng, cụ thể như sau:
 1. Về kế toán, kiểm toán đã cập nhật
 • Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;
 • Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;
 • Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành;
 • Thông tư 19/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Các hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ, hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia và hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội;
 • Thông tư 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN;
 • Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành,…
 1. Về chứng khoán đã cập nhật
 • Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;
 • Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
 • Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương,…
Và nhiều văn bản quan trọng khác như: Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC (về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân,…); Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động; Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế; Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa; Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 151/2018NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính,…
► Ngoài ra Ebook 1.10 đã bổ sung các tài liệu do VACPA ban hành như:
 • (1) Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục (gọi tắt là Bảng tổng hợp bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh) chi tiết cho từng loại dịch vụ đảm bảo (phân theo hai loại dịch vụ đảm bảo hợp lý và đảm bảo có giới hạn) và dịch vụ phi đảm bảo theo quy định hiện hành của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế tương ứng;
 • (2) Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước -  giá trị và cơ hội phát triển” từ tài liệu gốc tiếng Anh cùng tên do Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế - IAASB ban hành năm 2017;
 • (3) Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công” từ bản gốc tiếng Anh do Ủy ban quản lý tài chính Công của Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) ban hành;
 • (4) Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” từ tài liệu gốc tiếng Anh cùng tên do CIMA ban hành năm 2017.
Nguồn: Website VACPA
Đăng tin: Admin