Bản tin Thuế

Công văn số 3168/CTBNI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với lao động nước ngoài phái cử sang Việt Nam
Theo Công văn số 3168/CTBNI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với lao động nước ngoài phái cử sang Việt Nam
  1. Về thuế nhà thầu
Công ty mẹ tại Nhật Bản có thu nhập từ thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty con tại Việt Nam phải nộp thuế nhà thầu đối với khoản thu nhập này. Công ty có trách nhiệm kê khai thuế nộp thay cho Công ty mẹ theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. 
  1. Về chi phí được trừ
Công ty được tính vào chi phí được trừ đối với các chi phí liên quan đến lao động được phái cử đến làm việc tại Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ, thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 
  1. Về thuế TNCN và Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Cá nhân lao động nước ngoài sang Công ty làm việc (là cá nhân không cư trú) có trách nhiệm kê khai nộp thuế TNCN trên thu nhập phát sinh tại Việt Nam không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập (tại Việt Nam hay tại Nhật Bản). Thủ tục đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
 
Trường hợp, thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện quy định tại điểm a,b,c khoản 2 Điều 15 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập nêu trên thì thu nhập của lao động nước ngoài được phái cử chỉ bị đánh thuế TNCN tại Nhật Bản.
 
Trong trường hợp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lao động được phái cử không thể xuất cảnh theo thời hạn, trở thành cá nhân cư trú tại Việt Nam thì lao động này phải kê khai, nộp thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập trong năm tính thuế (thu nhập toàn cầu) và quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam, đồng thời được trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài (nếu có xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài) vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

Chi tiết công văn tại đây.
 

Các tin khác: