Bản tin Thuế

Công văn số 32221/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về hoàn thuế TNCN
Hướng dẫn về hoàn thuế TNCN theo Công văn 32221/CTHN-TTHT ngày 23/08/2021 của Cục thuế TP Hà Nội

- Trường hợp người nộp thuế khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế mà không dẫn đến số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì bị xử phạt theo Điều 12 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đối với kê khai sai, người nộp thuế đã kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện thì không xử phạt vi phạm hành chính.

- Trường hợp năm tính thuế 2019, 2020, cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc nêu trên kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm c.2.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.


Các tin khác: