Bản tin Thuế

Công văn số 33105/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
Theo Công văn số 33105/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội:

Trường hợp hóa đơn (điện tử) đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người mua và người bán thực hiện xử lý hóa đơn sai sót theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

"Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Chi tiết công văn tại đây.

Đăng tin: Trần Hùng

Các tin khác: