Bản tin Thuế

Công văn số 2589/CTBNI-TTHT về khấu trừ thuế TNCN
Theo Công văn số 2589/CTBNI-TTHT ngày 17/08/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:
Tường hợp Công ty ký hợp đồng lao động thử việc và lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng, các lao động này có thu nhập tại nhiều tổ chức khác nhau trước đây trong kỳ tính thuế, nếu người lao động có đầy đủ hồ sơ (thư xác nhận thu nhập, chứng từ khấu trừ thuế TNCN...) tổng thu nhập chịu thuế do tổ chức khác chi trả trước đây và thu nhập nhận tại Công ty sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì cá nhân có thu nhập làm Bản cam kết (mẫu 02/KK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
Trường hợp người lao động không cung cấp đầy đủ hồ sơ nên trên thì Công ty khi chi trả thu nhập cho cá nhân này với mỗi lần chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mới 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: