Bản tin Thuế

Công văn số 864/CTBNI-TTHT về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức nước ngoài
Theo Công văn số 846/CTBNI-TTHT ngày 14/05/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất linh kiện điện tử thông qua hình thức hỗ trợ trực tuyến với doanh nghiệp nước ngoài (Nhà thầu nước ngoài) thì hợp đồng cung cấp dịch vụ của nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Công ty căn cứ hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài để khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 12, 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

Khoản chi phí hỗ trợ trực tuyến này được tính vào chi phí được trừ nếu có đầy đủ hồ sơ chứng minh dùng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trường hợp Công ty nộp thay thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu doanh thu nhà thầu đã nhận được không bao gồm thuế TNDN thì Công ty được tính vào chi phí được trừ số thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài.


Các tin khác: