Bản tin Thuế

Công văn số 794/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ đối với khoản làm thêm giờ vượt định mức
Theo Công văn số 794/CTBNI-TTHT ngày 07/05/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:
Trường hợp Công ty do tính chất công việc phải làm thêm vượt quá số giờ làm thêm theo quy định của Bộ Luật lao động, nếu Công ty thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động. Công ty phải thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quản lý lao động và việc làm khi tổ chức làm thêm giờ như trên thì khoản tiền làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định mà doanh nghiệp thực chi trả cho người lao động, có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định tại các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: