Bản tin Thuế

Công văn số 16460/CTHN-TTHT về thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài của Cục thuế TP Hà Nội
Theo Công văn số 16460/CTHN-TTHT ngày 17/05/2021 của Cục thuế TP Hà Nội:

Trường hợp Công ty TNHH Kurita - GK Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) có chuyên gia nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam được xác định là cá nhân không cư trú vừa có thu nhập tại Việt Nam, vừa có thu nhập tại nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì tổng thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài được xác định theo hướng dẫn tại Tiết b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty tại Việt Nam phát sinh chi trả khoản chi phí vé máy bay và khách sạn cho chuyên gia nước ngoài (là cá nhân không cư trú) sang Việt Nam làm việc thì khoản chi phí vé máy bay, khách sạn cho chuyên gia nước ngoài chịu thuế TNCN theo quy định. Công ty có trách nhiệm khấu trừ 20% trước khi chi trả cho chuyên gia nước ngoài nêu trên theo quy định.

Chi tiết công văn tại đây.


Các tin khác: