Bản tin Thuế

Công văn số 1181/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về khấu trừ thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Ngày 11/01/2021, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 1181/CTHN-TTHT về khấu trừ thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo đó:
Công ty khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn, cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn được quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020) nêu trên.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: