Bản tin Thuế

Công văn số 29566/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chi phí bồi thường
Ngày 29/12/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 29566/CT-TTHT về chi phí bồi thường, theo đó:
Trường hợp Công ty (bên nhận gia công) có phát sinh khoản chi tiền bồi thường cho khách hàng (bên giao gia công) do giao hàng không đạt chất lượng (nếu được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng), khi nhận tiền bồi thường thì khách hàng lập chứng từ thu, Công ty căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Khoản chi tiền bồi thường thiệt hại này Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đảm bảo chứng từ theo quy định: Hợp đồng kinh tế, biên bản làm việc giữa hai bên, chứng từ thu tiền của khách hàng, chứng từ chi tiền của công ty,… đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: