Bản tin Thuế

Công văn số 8537/CTHDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Hải Dương về thuế TNCN
Ngày 17/12/2020, Cục thuế tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 8537/CTHDU-TTHT về thuế TNCN, theo đó:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài cử chuyên gia hỗ trợ thực hiện dịch vụ từ nước ngoài, chuyên gia không sang Việt Nam, thu nhập tiền lương, tiền công của chuyên gia này do nhà thầu trực tiếp chi trả thì Công ty có trách nhiệm thông báo với nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài và trách nhiệm cung cấp thông tin về chuyên gia nước ngoài; Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cơ quan Thuế theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Theo thỏa thuận tại hợp đồng thầu, Công ty có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế TNCN của các chuyên gia nước ngoài này thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế (nếu là cá nhân không cư trú).

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: