Bản tin Thuế

Công văn số 105936/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử
 Ngày 10/12/2020, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 105936/CTHN-TTHT về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử, theo đó:
Trường hợp Công ty sử dụng chữ tiếng Việt không dấu trên hóa đơn điện tử thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Công ty tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn điện tử đã lập.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: