Bản tin Thuế

Công văn số 28158/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về hóa đơn điện tử
Ngày 10/12/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 28158/CT-TTHT về hóa đơn điện tử, theo đó:
Về nguyên tắc khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, bên bán hàng khi xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng phải lập hóa đơn đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chưa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Công ty không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bản kê hàng hóa có bản giấy cho khách hàng.
Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một hóa đơn, cụ thể:
Bên bán hàng được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động), cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: