Bản tin Thuế

Công văn số 3680/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về giảm thuế TNDN theo Nghị định số 113/2020/NĐ-CP
Ngày 09/12/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3680/CT-TTHT về giảm thuế TNDN theo Nghị định số 113/2020/NĐ-CP, theo đó:
Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập, thực hiện khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh. Năm 2020, dự kiến doanh thu của Chi nhánh dưới 200 tỷ đồng thì Chi nhánh thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo hướng dẫn tại Nghi định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: