Bản tin Thuế

Công văn số 27401/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNCN
Ngày 01/12/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 27401/CT-TTHT về thuế TNCN, theo đó:
Trường hợp Công ty chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động (ký hợp đồng lao động với Công ty từ 12 tháng trở lên) thì khi chấm dứt hợp đồng lao động thì:
  • Đối với khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.
  • Đối với các khoản tiền thưởng có tính chất tiền lương, tiền công do Công ty chi trả khi người lao động nghỉ việc, khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc cao hơn mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì Công ty thực hiện tổng hợp cùng tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả.
  • Đối với khoản hỗ trợ tài chính công ty trả thêm cho người lao động (ngoài quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đổng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.
Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: