Bản tin Thuế

Bản tin thuế Tháng 11 năm 2020
THUẾ GTGT
Ngày 16/10/2020, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 91495/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vào Khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF, theo đó:
Trường hợp khách hàng của Công ty đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Trường hợp Công ty mua hàng từ nhà cung cấp nước ngoài nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại cho khách hàng là doanh nghiệp nội địa Việt Nam (sau đây gọi là người mua) với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam (điều khoản giao hàng CIF Incoterm 2010) và người mua là người làm thủ tục nhập khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu thì hoạt động bán hàng hóa nêu trên không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0%. Công ty phải lập hóa đơn, tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng tại Việt Nam theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên người nộp thuế và đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì người nộp thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
 
Ngày 30/10/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 24638/CT-TTHT về thuế GTGT, theo đó:
Trường hợp Công ty có trụ sở chính ở Bình Dương, thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp. Đối với hóa đơn đầu vào của Công trình xây dựng chi nhánh tại Bắc Ninh đã kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính thì khi bàn giao tài sản cho chi nhánh, Công ty phải có lệch điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn cho chi nhánh.
  
Ngày 03/11/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 24821/CT-TTHT về thuế GTGT, theo đó:
Trường hợp Công ty phát sinh phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu dư thừa đã nhập khẩu để gia công (không quá 3% tổng lượng của từng nguyên vật liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công) thì khi bán, tiêu thụ nội địa, Công ty phải nộp thuế theo quy định, đối với thuế GTGT đã nộp theo Quyết định của cơ quan hải quan, Công ty được khấu trừ nếu đáp ứng đủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 
THUẾ TNCN
Ngày 03/11/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3394/CT-TTHT về xác định thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, theo đó:
Trường hợp cá nhân không cư trú chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty cho các thành viên khác thì thuế TNCN từ thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân nhận được nhân (x) với thuế suất 0,1%.
Tổng số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại Công ty là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Ngày 19/11/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 26106/CT-TTHT về thuế TNCN, theo đó:
Trường hợp người lao động của Công ty có đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ thì đối với khoản đóng góp này được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công nếu có chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của cấp tỉnh.
 
THUẾ NHÀ THẦU
Ngày 02/11/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 24750/CT-TTHT về thuế nhà thầu nước ngoài, theo đó:
Trường hợp Công ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế nhà thầu. Công ty mua hàng (tại Việt Nam) có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.
 
HÓA ĐƠN
Ngày 30/10/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 24495/CT-TTHT về hóa đơn điện tử, theo đó:
Trường hợp Công ty thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, trong quá trình sử dụng Công ty có phát sinh ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn điện tử của thủ trưởng đơn vị bán hàng khác nhau (không cùng một ngày) thì Cục thuế Bình Dương có ý kiến như sau:
Hóa đơn điện tử được Công ty bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập phải đáp ứng đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính; Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, ngày tháng năm lập hóa đơn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử nên Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngày lập hóa đơn điện tử là ngày xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán kế toán theo quy định.
 
Ngày 27/11/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3587/CTBNI-TTHT về tên hàng hóa trên hóa đơn, theo đó:
Trường hợp bán hàng hóa và xuất hóa đơn, theo đó tên hàng hóa được viết cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì khi ghi thêm tên hàng hóa bằng chữ nước ngoài phải được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới tên hàng hóa bằng tiếng Việt và cỡ chữ nhỏ hơn tên hàng hóa bằng tiếng Việt. Đồng thời, nếu hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch thụ thì trên hóa đơn phải cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ đúng theo hướng dẫn tại điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính.

Chi tiết bản tin thuế tải về tại đây.

Các tin khác: