Bản tin Thuế

Công văn số 3587/CTBNI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về tên hàng hóa trên hóa đơn
Ngày 27/11/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3587/CTBNI-TTHT về tên hàng hóa trên hóa đơn, theo đó:
Trường hợp bán hàng hóa và xuất hóa đơn, theo đó tên hàng hóa được viết cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì khi ghi thêm tên hàng hóa bằng chữ nước ngoài phải được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới tên hàng hóa bằng tiếng Việt và cỡ chữ nhỏ hơn tên hàng hóa bằng tiếng Việt. Đồng thời, nếu hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch thụ thì trên hóa đơn phải cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ đúng theo hướng dẫn tại điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: