Bản tin Thuế

Công văn số 3394/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về xác định thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
Ngày 03/11/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3394/CT-TTHT về xác định thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, theo đó:
Trường hợp cá nhân không cư trú chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty cho các thành viên khác thì thuế TNCN từ thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân nhận được nhân (x) với thuế suất 0,1%.
Tổng số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại Công ty là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chi tiết công văn tại đây.

Các tin khác: