Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến một số điểm đáng chú ý về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai ngày 01 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ.

Công văn số 12866/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Tuyển thực tập sinh kiểm toán 2021

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh/ sinh viên kiến tập kế toán - kiểm toán năm 2021.

Công văn số 3168/CTBNI-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với lao động nước ngoài phái cử sang Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế hướng dẫn đối với lao động nước ngoài phái cử sang Việt Nam ngày 06 tháng 09 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 32221/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về hoàn thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế hướng dẫn về hoàn thuế TNCN ngày 23 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 33105/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 2979/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 12494/CTBDU-TTHT về Hóa đơn GTGT điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn GTGT điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh ngày 13 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 2677/CTBNI-TTHT về khoán chi phí thuê nhân công

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về khoán chi phí thuê nhân công ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 2589/CTBNI-TTHT về khấu trừ thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về khấu trừ thuế TNCN ngày 17 tháng 08 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.