Công văn số 11231/CTBDU-TTHT về chi phí hỗ trợ Covid-19

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về Chi phí hỗ trợ Covid-19 ngày 06 tháng 07 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 10968/CTBDU-TTHT về chính sách thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về quyết toán thuế TNCN ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 10956/CTBDU-TTHT về quyết toán thuế TNCN

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về quyết toán thuế TNCN ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Công văn số 1883/CTBNI-TTHT về Chi phí được trừ, thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về Chi phí được trừ, thuế TNCN đối với các khoản chi cho người lao động do dịch Covid-19 ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 21930/CTHN-TTHT về việc miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.
 

Công văn số 902/CTBNI-TTHT về thanh lý máy móc nhập khẩu

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về thanh lý máy móc nhập khẩu ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 20849/CTHN-TTHT về thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại của người lao động

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động ngày 11 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 20214/CTHN-TTHT về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài sử dụng nhà của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài sử dụng nhà của Công ty ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế TP Hà Nội.

Công văn số 864/CTBNI-TTHT về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức nước ngoài

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức nước ngoài ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 794/CTBNI-TTHT về chi phí được trừ đối với khoản làm thêm giờ vượt định mức

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng giới thiệu quý độc giả quan tâm đến chính sách thuế liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế về chi phí được trừ đối với khoản chi làm thêm giờ vượt định mức ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.