Danh sách Kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng thông báo:

  • Từ ngày 01/7/2013, chỉ những kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề.
  • Danh sách này có thể thay đổi (do cấp mới hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 202/2012/TT-BTC), được cập nhật thường xuyên và công khai định kỳ. Quý khách vui lòng tra cứu, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Đăng ngày: 10/09/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 2017

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup là doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGroup được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107003807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 09 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 13 tháng 01 năm 2017.