KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

Việc kiểm toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với thời điểm thực hiện và quyết toán dự án, các tài liệu của Dự án theo quy định của Nhà nước do chủ đầu tư cung cấp. Mục tiêu của việc kiểm toán quyết toán xây dựng cơ bản là nhằm giúp các kiểm toán viên đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán công trình xây dựng và các vấn đề khác mà chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm.

Đăng ngày: 21/11/2016
Trình tự và thủ tục của Dự án đầu tư xây dựng

Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn theo Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Đăng ngày: 15/02/2016