Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật Việt Nam

Mục đích của cuộc kiểm toán là nhằm đưa ra ý kiến nhận xét độc lập của Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán về tính trung thực và khách quan của các Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm cả việc đưa ra các ý kiến nhận xét về công tác tài chính kế toán nhằm giúp đơn vị hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán và quản lý tài chính, cung cấp được các thông tin tin cậy, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý của các đơn vị.

Đăng ngày: 02/01/2016
Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng là doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thì cần lưu ý thực hiện đúng quy định về thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm trước thời hạn theo quy định nêu trên để tránh bị phạt và ảnh hướng đến ý kiến kiểm toán cho báo cáo tài chính của mình.

Đăng ngày: 01/01/2016
Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích Thuế

Thuế sẽ là một chi phí khổng lồ nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo quyết toán thuế.
Thuế vừa là quy định của luật pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là chi phí đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu doanh nghiệp biết lựa chọn dịch vụ tư vấn thuế phù hợp và có năng lực.

Đăng ngày: 15/08/2018
Kiểm toán tuân thủ

Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ là đưa ra ý kiến về việc liệu các hoạt động, các giao dịch và thông tin của đơn vị được kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu, có tuân thủ các luật, qui định, qui chế, chế độ, chính sách... hay không. Kiểm toán tuân thủ có thể liên quan đến tính tuân thủ (tuân thủ các tiêu chí chính thức như các luật, quy định và thỏa thuận có liên quan) hoặc liên quan đến tính đúng đắn (tuân theo các nguyên tắc chung như các nguyên tắc về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử).

Đăng ngày: 21/11/2017
Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị.

Kiểm toán Công nghệ thông tin

Mục đích của Kiểm toán Hệ thống thông tin (KTHTTT) là xem xét và đánh giá tính sẵn sàng và tính bảo mật và tính chính trực thông qua việc trả lời những câu hỏi sau: Hệ thống máy tính có sẵn sàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại mọi thời điểm? Liệu hệ thống thông tin có phải chỉ những người có thẩm quyền mới được sử dụng không? Liệu hệ thống thông tin đã cung cấp thông tin chính xác, trung thực và kịp thời không?

Đăng ngày: 02/12/2017