Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.9: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.9) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.9 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.8 được ban hành ngày 20/03/2017 lên phiên bản Ebook 1.9 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2017 với các nội dung cập nhật mới như sau:

Đăng ngày: 10/01/2018
Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.2: Kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 2.2 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.1 kiểm toán xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 2/2017 lên phiên bản Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đến ngày 15/12/2017. 

Đăng ngày: 29/12/2017
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.8: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.8 này, VACPA đã cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 12/04/2017 với các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Đăng ngày: 18/12/2017
Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.1 kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 2.1 này, VACPA đã cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với thông tin cập nhật quan trọng sau:

Đăng ngày: 15/05/2017