Tải excel sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP xin chia sẻ file Excel - Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC siêu đơn giản, hỗ trợ các bạn kế toán hiểu rõ hơn về thông tư 200, lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.4: Kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ kiểm toán xây dựng cơ bản (Ebook 2.4) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hội viên, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.3 lên phiên bản Ebook 2.4 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT đến ngày 31/12/2019.

Đăng ngày: 14/04/2020
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.11: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.11) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).
“Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) đã được VACPA xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Đăng ngày: 13/01/2020
Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.3: Kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ kiểm toán xây dựng cơ bản (Ebook 2.3) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hội viên, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 12/2017 lên phiên bản Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT đến ngày 25/12/2018.

Đăng ngày: 15/01/2019
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.10: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.10) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.9 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.9 được ban hành ngày 15/12/2017 lên phiên bản Ebook 1.10 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2018. Trên cơ sở Ebook 1.9 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, Ebook 1.10 tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đăng ngày: 02/01/2019
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.9: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.9) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.9 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 1.8 được ban hành ngày 20/03/2017 lên phiên bản Ebook 1.9 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2017 với các nội dung cập nhật mới như sau:

Đăng ngày: 10/01/2018
Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.2: Kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 2.2 này, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Ebook 2.1 kiểm toán xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 2/2017 lên phiên bản Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đến ngày 15/12/2017. 

Đăng ngày: 29/12/2017
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.8: Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 1.8 này, VACPA đã cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 12/04/2017 với các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Đăng ngày: 18/12/2017
Công cụ hỗ trợ - Ebook 2.1 kiểm toán XDCB

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGROUP trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Trong phiên bản Ebook 2.1 này, VACPA đã cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với thông tin cập nhật quan trọng sau:

Đăng ngày: 15/05/2017